sahypa_head_bg

habarlar

 • “Apple 15” ýyldyrym koaksial kabel önümçiligini paýlaşmak

  Interfeýs täzelikleri, sarp ediş elektronikasy pudagynda berk ynam bilen bir mümkinçilikdir.“Apple” -iň häzirki wagtda “iPhone”, “USB Type-C” -de ulanýan interfeýs standarty “ningyldyrym” bilen deňeşdirilende, bahasy, çalt zarýad berilmegi we utgaşyklygy taýdan aç-açan artykmaçlyklary bar, “E-Marker” giriş ...
  Koprak oka
 • Süýüm optiki Ethernet şu ýerde

  Optikanyň awtoulaglarda giňden ulanylýandygy jedelsiz hakykat.Optiki enjamlar awtoulaglaryň hemme ýerinde gülleýär we geljege alyp barýar.Awtoulag yşyklandyrylyşy, içerki yşyklandyryş, optiki şekillendiriş, LiDAR ýa-da süýüm optiki tor bolsun.Has ýokary tizlik üçin awtoulaglar maglumatlary talap edýär ...
  Koprak oka
 • Pişik tor kabelleriniň standartlary we kategoriýalary

  Tor aragatnaşygy ulgamynda, Ethernet kabelleri barada aýdylanda, tor kabelleriniň super bäş görnüşi, tor kabelleriniň alty görnüşi we tor kabelleriniň ýedi görnüşi bar diýilýär.Soňky ýyllarda Cat8 Class 8 tor kabelleri hem has köp agzaldy.Soňky ...
  Koprak oka
 • Intelligenterli akylly önümçilik

  Intelligenterli akylly önümçilik, erkin önümçilik kuwwaty barada alada ediň.Bu sergide TE tarapyndan görkezilen ýokary we pes woltly birikme önümleriniň 100% -i ýerli derejede öndürilýär we önümçiligiň we işlemegiň ýokary derejesini, gurluş dizaýnyny, kuwwat konfigurasiýasyny, proses dolandyryşyny ...
  Koprak oka
 • “Volkswagen Group” we “Polestar” Tesla zarýad berijisini saýlaýarlar

  2025-nji ýyldan başlap, Teslanyň Demirgazyk Amerikadaky zarýad beriş standarty (ýa-da NACS) birleşdirijisi, täze we bar bolan zarýad beriş stansiýalarynda CCS birikdirijileri bilen bilelikde elýeterli bolar.“Volkswagen” muny “awtoulag öndürijilerine bir wagtyň özünde NACS zarýad portlaryny goşmagy goldamak” üçin etdi, sebäbi birnäçe awtoulag ...
  Koprak oka
 • Batareýalar möhüm göterijiler bolýar

  Örän çalt zarýad almagy gazanmak üçin zarýad beriş prosesinde iň möhüm göteriji batareýa hem sazlanmalydyr.Batareýanyň çalt zarýad berilmegi, esasan, batareýanyň zarýad berilmegine we zarýad berilmegine baglydyr.Zarýad berilmegine täsir etmegiň üç esasy sebäbi bar ...
  Koprak oka
 • Tölegli hyzmat bilen Tesla super güýç zarýady

  Tesla adaty höweslendiriş çäreleri edip bilmez, ýöne bu bahalaryň arzanlamagyndan başga müşderileri özüne çekmegiň usullaryny tapyp bilmejekdigini aňlatmaýar.“Tesla” -nyň web sahypasyna görä, “Supercharge” -de Model 3-i satyn almak üçin kompaniýa üç aý mugt töleg töleýär ...
  Koprak oka
 • Awtoulag simleri

  Awtoulagyň göze ilmeýän, ýöne möhüm we täsirli bölegi näme?Tuokang, awtoulag simleriniň we birikdirijileriniň ilkinji bolup göterilendigine ynanýar.Sürüjiniň ulaga iberýän ähli buýruklary olaryň üsti bilen iberilýär.Düşnüksiz, ýöne möhüm we infl ...
  Koprak oka
 • Aýramagy gijikdirmek we gijikdirmek

  Aýramagy gijikdirmek we gijikdirmek

  Birnäçe telekommunikasiýa hünärmenlerine 'köpelmegi gijikdirmek' we 'gijä galmak' ýaly düşünjeler orta mekdebiň fizika synpynyň agyryly ýatlamalaryny ýada salýar.Aslynda, signalyň iberilmegine gijikdirmegiň we gijikdirmegiň täsiri aňsat düşündirilýär we düşünilýär.Gijä galmak ...
  Koprak oka
 • Sanly Hytaý ykdysadyýetiň ösmegini gördi

  Soňky ýyllarda Hytaý sanly infrastrukturanyň we maglumat resurs ulgamynyň gurluşygyny çaltlaşdyrýar diýip bellediler.Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komiteti we Döwlet geňeşi, Hytaý ...
  Koprak oka
 • Lightagtylygy we hereketden 12V plug-in güýji kabul edijisi bilen islendik ýere çyraňyzy zarýad beriň

  2009-njy ýylda esaslandyrylan we R&D, önümçilik we satuw toplumlaýyn ýokary tehnologiýaly kompaniýa Tuokang Precision Electronics Co., Ltd. iň täze innowasiýasy - “Light & Motion” -yň işe başlandygyny habar berýär.Bu enjam, zarýad beriş aňsatlygy bilen ýerleşiş amatlylygy üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Sarp ediji seriýasy üçin täze önüm

  Sarp ediji seriýasy üçin täze önüm

  Sarp ediji simleri üçin täze önüm.toparymyzdan garyndy gabygy we ortasynda altyn halkaly TPE penjek üçin täze dizaýn.bazarda täze meşhur.we güýç zarýady ulanylanda artykmaç görnüşler, gowy garyşyk we gowy flexbile.bazarda gaty gyzgyn satýarys.
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2